top of page

OCENA 360°

360 stopni jest procesem dzięki któremu oceniany otrzymuje informację zwrotną od osób, z którymi współpracuje na co dzień. W przeciwieństwie do oceny okresowej, w procesie 360 stopni informacja pochodzi nie z jednego, a z wielu źródeł, co z jednej strony gwarantuje większą obiektywność, a z drugiej pozwala ocenianemu “zobaczyć się” się w różnych rolach – jako szef, podwładny lub współpracownik.

W procesie 360 stopni oceniający z reguły pytani są nie o kompetencje, a o konkretne zachowania ocenianego. Zwiększa to rzetelność informacji zwrotnej, umożliwiając oceniającym odniesienie

się do tego co łatwo zaobserwować w codziennych interakcjach.

360 stopni to przed wszystkim narzędzie rozwojowe. Wyniki każdego procesu 360 stopni obrazują poziom określonych kompetencji i stanowią podstawę do wytyczania indywidualnych planów rozwojowych. Plany te odnoszą się do pożądanego poziomu konkretnych kompetencji, wytyczają cele i przedsta-wiają metody ich osiągania. Informacja o poziomie kompetencji jest także punktem wyjściowym do opracowywania ścieżek kariery, a w połączeniu ze wskaźnikami efektywności także do budowania tabeli sukcesji.

 

System Informacji Zwrotnej 360° może stanowić narzędzie, które będzie wykorzystywane w organizacji wielokrotnie dla jednego Pracownika, grupy pracowników / menedżerów, lub wszystkich Pracowników firmy. Informacja zwrotna otrzymywana regularnie, np. w odstępach rocznych, albo

w momentach szczególnie ważnych dla Pracowników (np. awans, wprowadzanie zmian w organizacji) pozwala na ciągłe śledzenie postępów w ich rozwoju

Realizujemy projekty 360 stopni od  prawie dwóch dekad. Jednym z naszych największych projektów była ocena 360° dla międzynarodowej firmy FMCG, prowadzona przez prawie 10 lat. Z naszego narzędzia korzystało do 8.000 ocenianych i do 50.000 oceniających, na wszystkich szczeblach zarządczych organizacji.

Image by Ben Sweet
bottom of page